FAQ items aan het laden...

Openbare geloofsbelijdenis

Openbare geloofsbelijdenis2023-10-31T18:43:08+00:00

Openbare belijdenis van het geloof wordt vaak kortweg ‘belijdenis’ genoemd. Wanneer je belijdenis doet, geef je in het openbaar je ja-woord aan God. Zo spreek je het verlangen uit dat je Hem wilt volgen.

Waarom belijdenis doen?

Wanneer je gedoopt bent, heeft God Zijn ‘ja’ heel persoonlijk tegen je uitgesproken. Wat een wonder van liefde en genade! God zegt ‘ja’ tegen mensen die Hem de rug toekeerden. De prijs die hiervoor betaald moest worden, was de dood van Zijn Zoon. Na de doop wacht God op antwoord. Belijdenis doen is antwoord geven en zo de Heere eren.

Het is goed om openlijk en officieel uit te spreken dat je de Heere Jezus wilt volgen. Zo lezen we in de Bijbel dat ook Timotheüs lang geleden in de gemeente “de goede belijdenis heeft afgelegd onder vele getuigen” (1 Timotheüs 6:12).

Wat belijden we?

Tijdens de openbare geloofsbelijdenis stelt de predikant drie vragen die in het belijdenisformulier beschreven staan:

 1. Belijdt u te geloven in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van hemel en aarde, en in Jezus Christus Zijn eniggeboren Zoon, onze Heere, en in de Heilige Geest?
 2. Aanvaardt u de roeping om, als lid van de gemeente, die God Zich in Christus tot het eeuwige leven verkoren heeft, door Zijn genade tegen de zonde en de duivel te strijden, uw Heiland te volgen in leven en sterven, Hem te belijden voor de mensen en met blijdschap te arbeiden in Zijn Koninkrijk?
 3. Wilt u, in de gemeenschap van de Protestantse Kerk in Nederland en onder haar opzicht, getrouw zijn onder de bediening van het Woord en de sacramenten, volharden in het gebed en het lezen van de Heilige Schrift, en wilt u met de u geschonken gaven meewerken aan de opbouw van de gemeente van Christus?

Wat is belijdenis doen niet?

 • Beloven om bijna volmaakt te leven;
 • Laten zien dat je beter bent dan anderen;
 • De belofte dat je nooit meer zult twijfelen;
 • Een bewijs dat je heel veel van de Bijbel weet;
 • Beloven dat je steeds heiliger wordt.

Wat is belijdenis doen wel?

 • Uitspreken dat je gelooft in de drie-enige God;
 • Uitspreken dat je niet meer zonder de Heere Jezus kunt en wilt leven;
 • Amen zeggen op alles wat de Heere Jezus aan het kruis heeft gedaan om de straf die je verdient te dragen;
 • De roeping van God aanvaarden om tegen alle zonden te blijven strijden;
 • De roeping van God aanvaarden om in de kerk mee te helpen en in de wereld om je heen over Hem te vertellen;
 • De roeping van God aanvaarden om trouw te zijn in Bijbellezen, te bidden en naar de kerk te gaan.

Voor de belijdenis

Belijdenis doen is een belangrijke stap in het geloof. Het vraagt om een goede voorbereiding. Daarom wordt er jaarlijks een speciale belijdeniscatechisatie georganiseerd.

De belijdeniscatechisatie is een belangrijk leermiddel: de Heere God wil belijdeniscatechisatie gebruiken om ons te leren geloven en belijden. Het is dus niet nodig om voor de start van de belijdeniscatechisatie al zeker te weten of je belijdenis gaat doen aan het einde van het seizoen.

Na de belijdenis

Belijdenis doen is niet eenmalig ‘ja’ zeggen, maar dat voortdurend blijven doen. We beloven op Jezus te blijven zien: trouw te zijn in bidden en Bijbellezen en ons actief in te zetten voor onze gemeente. Dat kan niemand vanuit zichzelf. God Zelf belooft hiervoor Zijn Geest en kracht te geven. In het Bijbelboek Hebreeën staat de oproep om trouw te blijven aan de belijdenis:

“Nu wij dan een grote Hogepriester hebben, Die de hemelen is doorgegaan, namelijk Jezus, de Zoon van God, laten wij aan deze belijdenis vasthouden.” (Hebreeën 4:14)

Na je belijdenis ben je ‘belijdend lid’ van onze gemeente. Dit houdt onder meer in dat je mag deelnemen aan het Heilig Avondmaal, stemrecht hebt en ambten binnen de kerk mag vervullen.

Praktische informatie

De belijdeniscatechisatie start jaarlijks in september. Aanmelden hiervoor kan middels een bericht naar het e-mailadres hier rechts genoemd. Ook vindt u op deze pagina rechts een knop naar de pagina van de Alpha cursus.

alpha cursus