~ De Kerkklok ~

Onder de naam ”De Kerkklok” verschijnt om de vier weken ons kerkblad. Alle belangrijke berichten - zoals kerkdiensten,  gemeenteberichten en vergaderdata - vindt u hierin vermeld.

Redactieadres: ds. C.J. Barth, Langbroekerdijk A73, 3947BE, Langbroek

Kopij Kerkklok: Daniëlle Overvest-van Donselaar, Gerrit Achterbergstraat 75, 3947 ME Langbroek, kerkbode@hervormdlangbroek.nl

Binnenin “De Kerkklok” zit, m.u.v. de zomermaanden, een jeugdbijlage: ‘t Klokhuis’.

De redactie hiervan is in handen van:
G.A. van Eck-Van Veldhuizen, H. Jansen-van der Steege en K. Rijksen-Achterberg. Kopij inleveren: Zandweg 19, Leersum of karinrijksen@live.nl.

Voor aanmelden voor een abonnement op, of adreswijzigingen voor, “De
Kerkklok”  kunt u contact opnemen met de administrateur: P.E. Veldhuizen.
De verspreiding, met 7 vrijwillig(st)ers, is in handen van:
Mw. M. van Donselaar-Kersbergen, Kerkeland 8, 3947 MX Langbroek, tel. 0343-56 25 03.